Preskočiť na obsah

SATUR OKNÁ čistič okien 5L

3,92  bez DPH ( 4,70  s DPH)

  • Klasický prípravok na čistenie skiel, okien a zrkadiel modrej farby obsahujúci niekoľko účinných látok.
  • Štandardné vety o nebezpečnosti: Horľavá kvapalina a pary.
  • Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Uchovávajte obal tesne uzavretý. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte. V prípade požiaru: Na hasenie použite práškový hasiaci prístroj. Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Odstráňte obal v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdny obal do komunálneho odpadu.
  • Nebezpečné zložky, ktoré musia byť uvedené na etikete: Etanol.